Regulamin darowizn online

 1. Strona internetowa https://osadajanaszkowo.pl jest prowadzona przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000197058, NIP 665-26-79-972, Regon 311611013
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwisy Dotpay S.A. i PayPal.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisów Dotpay S.A. i PayPal.
 5. Serwisy Dotpay S.A. i Pay Pal umożliwiają dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji PODAJ DALEJ z przeznaczeniem na stworzenie Osady Janaszkowo – ośrodka dla osób z niepełnosprawnością.
  1. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wpłać” umieszczonego na stronie https://osadajanaszkowo.pl. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
   • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay
   • karty płatnicze- realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay
  2. Przekierowanie do serwisu PayPal następuje poprzez kliknięcie przycisku PayPal „Przekaż darowiznę” umieszczonego na stronie https://osadajanaszkowo.pl. System PayPal umożliwia błyskawiczne wysyłanie płatności online za pomocą rachunku bankowego, karty kredytowej i innych źródeł.
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay i PayPal nie podlegają zwrotom.
 7. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A./ PayPal.
 8. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłatach darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 14. W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy: janaszkowo@podajdalej.org.pl